YouTube Facebook

Regulamin Konkursu Literackiego „Promyki dobroci i radości”

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU.

 1. Organizator: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą w Nowym Sączu.
 2. Cele: duchowo – artystyczne. 
 1. Promocja wartościowych wierszy o tematyce religijnej poprzez wydanie antologii poezji.
 2. Rozbudzenie duchowości wśród dzieci poprzez poezję o tematyce religijnej.
 3. Promocja utworów poetyckich na łamach miesięcznika dla dzieci Promyczek Dobra.
 4. Popularyzacja wierszy wśród uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”
 1. Tematyka: wiersze o tematyce religijnej dostosowane do percepcji dzieci – uczniów szkoły podstawowej
 2. Uczestnicy: W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, których prace literackie, czyli teksty artystyczne pisane wierszem nie mają charakteru informacyjnego, publicystycznego ani naukowego. 
 3. Jury: W skład jury wchodzić będą: 

Ks. prof. Kan Sochoń 

Prof. Wojciech Kudyba

S. Ines Krawczyk MChR Dominika Chorosińska oraz przedstawiciele organizatora.

 1. Terminy: prace należy przesłać do 29.02 2020 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z podpisanymi oświadczeniami o których mowa poniżej (prosimy przesłać skany).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu: wg harmonogramu przedstawionego w Załączniku 1.

II. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

 1. Praca powinna być wykonana przez jedną osobę i nie powinna zawierać więcej niż 48 wersów.
 2. Organizator dopuszcza przesłanie przez uczestnika maksymalnie 10 utworów wierszowanych. 
 3. Teksty przesłane do Organizatora muszą być wynikiem osobistej, indywidualnej twórczości uczestnika, nie mogą zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie stanowić plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie mogą naruszać autorskich praw osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 
 4. Tekst musi być przygotowany w języku polskim.
 5. W celu ułatwienia jurorom oceny twórczości poszczególnych autorów prosimy o podpisanie każdego tekstu „pseudonimem” i zaznaczenie w nocie biograficznej, że teksty zostały w taki właśnie sposób podpisane. 
 6. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody w postaci statuetki: PROMYKA DOBROCI I RADOŚCI oraz nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł. Nagroda może być przyznana dla jednego utworu, w którym jury dostrzeże szczególne walory artystyczne, a także dla autora - za całokształt twórczości, biorąc pod uwagę wszystkie nadesłane utwory.  
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie tekstów Wydawnictwu PROMYCZEK, w celu wydania antologii poezji religijnej dla dzieci w nakładzie nie większym niż 5000 egzemplarzy, publikacji na łamach miesięczników Mały Promyczek, Promyczek Dobra, Mały Przewodnik Katolicki oraz wykorzystywania utworów przez dzieci biorące udział w konkursach poezji religijnej. 
 2. Każde zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, notę biograficzną (maksymalnie 1500 znaków), adres korespondencyjny, kontakt telefoniczny i mailowy, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej poruszających prac przez jury Konkursu.
 4. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem Konkursu, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.
 5. Brak możliwości odczytania podpisu, danych teleadresowych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.
 6. Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą dyskwalifikowane.
 7. Lista zwycięzców Konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej organizatora: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook w terminie do 23.04.2020. Nagrodzeni autorzy udzielą licencji na nagrodzone utwory literacie w celu wydruku i publikacji antologii konkursowej oraz publikacji wybranych utworów w miesięcznikach Mały Promyczek, Promyczek Dobra i Mały Przewodnik Katolicki.

Wzór umowy znajduje się w Załączniku nr 1.

 1. Nagrodzone wiersze będą sukcesywnie zilustrowane dla potrzeb miesięcznika „Promyczek Dobra” oraz wydane drukiem przez Wydawnictwo Promyczek w antologii poezji religijnej dla dzieci pt. „Promyki dobroci i radości cz.2”. Każdy nagrodzony autor otrzyma 5 sztuk egzemplarzy publikacji. 
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia przez zwycięzcę wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu.

Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej ani zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia.
 2. Konkurs będzie przebiegał wg harmonogramu prezentowanego w Załączniku 2.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora: Wydawnictwo Promyczek, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 5. Organizator powiadomi pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator Konkursu: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo przeglądania, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa PROMYCZEK w portalu społecznościowym Facebook poprzez podpisanie zgody znajdującej się poniżej. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.

 

Pobierz Regulamin Konkursu i wzór umowy.

 

Harmonogram Konkursu Literackiego „Promyki dobroci i radości”

20.12.2019 r.

Ogłoszenie Konkursu

29.02.2020 r.

do godz. 23:59

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

20.03.2020 r.

Obrady Jury

22-31.03. 2020 r.

Telefoniczne powiadomienie laureatów o nagrodzie

1-29.04.2020 r.

Podpisanie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich przez laureata.

23-26.04.2020 r.

Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja utworów podczas Targów Wydawców Katolickich w Warszawie

Wyniki XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK

Jury w składzie: 

Przewodnicząca:Prof.Lidia Matynian– Akademia Muzyczna – Kraków
Grażyna Łobaszewska– wokalistka i kompozytor – Gdynia
Małgorzata Bartas-Witan– Redaktorka Polskiego Radia – Warszawa
Milenia Małecka-Rogal– Dyrektor Pałacu Młodzieży – Nowy Sącz
Ks. dr hab. Paweł Sobierajski– Akademia Muzyczna – Katowice
Paweł Moszumański– muzyk i kompozytor – Kraków
Tomasz Bracichowicz – muzyk (zespoły: IRA i MAFIA), producent muzyczny dla TVP – Kielce

po przesłuchaniu w dniu 3 i 4 lipca 2019 roku w Nowym Sączu 80 solistów oraz 9 zespołów przyznało w odpowiednich kategoriach wiekowych następujące nagrody i wyróżnienia: