YouTube Facebook

Konkurs plastyczny CO LUBIMY ROBIĆ RAZEM W RODZINIE

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Regulamin konkursu:

 

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorzy: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza

Cele:

  1. Ukazanie wartości wspólnego czasu przeżywanego w rodzinie.
  2. Integracja w rodzinie.
  3. Włączenie się w przeżywanie Roku Rodziny.
  4. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.

 

Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całego kraju uczęszczający do klas od I do VI.

Praca powinna być wykonana przez jedną osobę. Prace zbiorowe wykonane przez kilku uczniów nie będą oceniane - wyjątek stanowią prace wykonane przez rodzeństwo.

Jury: W skład jury wchodzić będą członkowie Redakcji miesięcznika Promyczek Dobra oraz przedstawiciele organizatorów. Jury będzie oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych od I do klasy III i od klasy IV do VI.

Jeżeli jury uzna za właściwe to może pojawić się trzecia kategoria: prace rodzinne wykonane przez rodzeństwo.

Terminy: Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2022 roku na adres:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

Ogłoszenie wyników konkursu: 20 maja 2022 roku.

Sponsorzy nagród:

                

 

II. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Dowolną techniką plastyczną dzieci samodzielnie lub pod opieką dorosłych (nauczycieli, instruktorów lub rodziców) przedstawiają zabawy, sytuacje czy aktywności, które podejmują razem z innymi członkami rodziny.

2. Praca powinna być wykonana na papierze lub kartonie formatu A – 3 (297x420 mm) - ze względów praktycznych i organizacyjnych prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne) nie będą oceniane.

3. Podpisanie prac: Każda praca powinna być czytelnie podpisana z podaniem następujących informacji:

- Imię i nazwisko autora,

- wiek z podaniem klasy, imię i nazwisko opiekuna,

adres szkoły lub instytucji do której dziecko uczęszcza (adres pocztowy, milowy oraz telefon kontaktowy)

- adres domowy i kontakt do rodziców

4.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przez Jury konkursu.

5.  W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.

6.  Brak możliwości odczytania podpisu (danych) z jakiegokolwiek powodu nadesłanej pracy skutkować będzie pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.

7.  Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.

8. Lista zwycięzców konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej organizatora: www.promyczek.pl, www.promyczekdobra.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook w terminie do 20 maja 2022 roku.

9.  W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnieniu przez zwycięzcę wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.

10.  Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej ani zamiany na inną nagrodę rzeczową.

11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia.

12. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora oraz współorganizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

13. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika (opiekunów, którzy wyrażają zgodę na udział dzieci w konkursie) i przesłanie do Organizatora oświadczenia z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i zapoznaniu się z regulaminem („Oświadczenie”). Pobierz oświadczenie (link)

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika (szkoły), jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora i współorganizatorów w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

5. Organizator i współorganizatorzy powiadomią pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator konkursu – Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą przy Pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 r. Poz.1182).

2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.

3. Uczestnik przystępując do konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook poprzez podpisanie wzoru oświadczenia

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.

5. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mieli wpływu lub które powstały bez ich winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego lub niedoręczeniem nagrody, spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

 6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizator i współorganizatorzy na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Więcej informacji pod numerem telefonu 18/4434400 (PN-PT godz. 8:00-16:00)

 

Wyniki konkursu:

W dniu 20 maja w siedzibie Wydawnictwa PROMYCZEK zebrało się jury konkursowe w składzie:

Barbara Mordarska-Wójcik - plastyk, nauczyciel w Katolickim Liceum Plastycznym w Nowym Sączu

Anna Skierska – Jurczak, plastyk, nauczyciel w Pałacu Młodzieży w Nowy Sączu oraz

Karolina Kaczmarczyk i Olga Wiercioch – uczestniczki zajęć plastycznych w Pałacu Młodzieży, które spośród 121(92) 29) nadesłanych prac wybrały i nagrodziły następujące osoby.

Wśród uczniów klas 1 – 3 spośród 92 prac nagrody i wyróżnienia otrzymują:

I nagroda  – Alicja Sikora z Pasierbca

II nagroda – Nikola Bieleń z Piotrkowa Trybunalskiego

III nagroda – Magdalena Tokarz z Młyńczysk

Wyróżnienia:

Kornelia Kądziołka z Rdziostowa

Mariusz Pławecki z Pasierbca

Bartosz Kasiński z Pasierbca

Wśród uczniów klas 4 – 6 spośród 29 prac nagrody i wyróżnienia otrzymują:

I nagroda  – Anna Jądro z Książenic

II nagroda  – Helena Stochła z Wyszatyc

III nagroda  – Aleksandra Radek ze Skierniewic

Wyróżnienia:

Filip Twaróg z Pasierbca

Krzysztof Zagaja z Kamienia

W imieniu organizatorów laureatom serdecznie gratulujemy i nagrody prześlemy pocztą.

Szczególne podziękowania składamy nauczycielom i katechetom z Pasierbca i Młyńczysk.