YouTube Facebook

POBIERZ OŚWIADCZENIE potrzebne do zgłoszenia pracy

 

Konkurs plastyczny „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorzy: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Cele: duchowo-artystyczne.

  1. Zapoznanie dzieci z tematyką Społecznej Krucjaty Miłości ułożonej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  2. Włączenie się w przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  3. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.

 

Uczestnicy: w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całego kraju uczęszczający do klas od 0 do VIII.

Praca powinna być wykonana przez jedną osobę.

Kategorie: Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych:

- kl. 0-III,

- kl. IV-VI,

- kl. VII-VIII.

 

Terminy: prace należy przesłać do 30 kwietnia 2020 roku na adres:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 31 maja 2020 roku.

 

II. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Dowolną płaską techniką plastyczną dzieci samodzielnie przedstawiają interpretację jednej wybranej myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego zawartej w programie ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Praca powinna odpowiadać na pytanie: „ W jaki sposób dzisiaj mogę realizować założenia Społecznej Krucjaty Miłości?”.

3.Praca powinna być wykonana na papierze lub kartonie formatu A3 (297 x 420 mm). Ze względów praktycznych i organizacyjnych prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne) nie będą oceniane.

4. Podpisanie prac: każda praca powinna być czytelnie podpisana z podaniem następujących informacji:

- imię i nazwisko autora,

- wiek i klasa,

- adres szkoły lub instytucji, do której dziecko uczęszcza (adres pocztowy, e-mailowy oraz telefon kontaktowy),

- adres domowy i kontakt do rodziców.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przez Jury.

5. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.

6. Brak możliwości odczytania podpisu (danych) nadesłanej pracy będzie skutkować pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.

7. Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą dyskwalifikowane.

8. Lista zwycięzców konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej Organizatora: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook.

9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia przez zwycięzcę wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.

10. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej ani zamiana na inną nagrodę rzeczową.

11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia.

12. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą być przez nich wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

13. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika (opiekunów, którzy wyrażają zgodę na udział dzieci w konkursie) i przesłanie do Organizatora, że uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i że zapoznał się z Regulaminem 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I Regulaminu konkursu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

5. Organizator powiadomi pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator konkursu – Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą przy Placu Kolegiackim 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 133, poz. 883, z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi  przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz żądania ich aktualizacji lub usunięcia.

3. Uczestnik przystępując do konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook poprzez podpisanie Oświadczenia.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.

5. Organizator i nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mieli wpływu lub które powstały bez ich winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego lub niedoręczeniem nagrody, spowodowane nieprzesłaniem przez uczestnika danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody bądź przesłaniem błędnych danych.

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizator i Współorganizatorzy na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.