YouTube Facebook

Zobacz relację fotograficzną:

 

Galeria Prac kategoria 0-III

 

Galeria Prac kategoria IV-VII

 

Regulamin konkursu:

 

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorzy: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Promyczek Dzieciom oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego - Jana Gogolewskiego

Cele: Duchowo – artystyczno – integracyjne.

  1. Przypomnienie dzieciom dawnych zawodów
  2. Włączenie się w przeżywanie Nadzwyczajnego Jubileuszu Józefa Kaliskiego
  3. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci

 

Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całego kraju uczęszczający do klas od „0” do VII.

Praca powinna być wykonana przez jedną osobę. Prace zbiorowe wykonane przez kilku uczniów nie będą oceniane - wyjątek stanowią prace wykonane przez rodzeństwo.

Jury: W skład jury wchodzić będą profesorowie ASP w Krakowie oraz przedstawiciele organizatorów. Jury będzie oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych; od „0” do klasy III i od klasy IV do VII.

Jeżeli jury uzna za właściwe to może pojawić się trzecia kategoria: prace rodzinne wykonane przez rodzeństwo.

Terminy: Prace należy przesłać do 30 marca 2018 roku na adres:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

Ogłoszenie wyników konkursu: 19 kwietnia 2018 roku. 

 

II. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Dowolną techniką plastyczną dzieci samodzielnie lub pod opieką dorosłych – nauczycieli, instruktorów lub rodziców przedstawiają jakie prace wykonywali nasi dziadkowie. Mile widziane będą prace ilustrujące dawne, mało znane, a często wymierające już zawody

2. Praca powinna być wykonana na papierze lub kartonie formatu A – 3 (297x420) - ze względów praktycznych i organizacyjnych prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne) nie będą oceniane.

3. Podpisanie prac: Każda praca powinna być czytelnie podpisana z podaniem następujących informacji:

- Imię i nazwisko autora,

- wiek z podaniem klasy, imię i nazwisko opiekuna,

- adres szkoły lub instytucji do której dziecko uczęszcza (adres pocztowy, milowy oraz telefon kontaktowy)

- adres domowy i kontakt do rodziców

4.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przez Jury konkursu.

5.  W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.

6.  Brak możliwości odczytania podpisu (danych) z jakiegokolwiek powodu nadesłanej pracy skutkować będzie pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.

7.  Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.

8. Lista zwycięzców konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej organizatora: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook w terminie do 19.04.2018

9.  W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnieniu przez zwycięzcę wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.

10.  Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej ani zamiany na inną nagrodę rzeczową.

11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia.

12. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora oraz współorganizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

13. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika (opiekunów, którzy wyrażają zgodę na udział dzieci w konkursie) i przesłanie do Organizatora oświadczenia z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i zapoznaniu się z regulaminem („Oświadczenie”). Pobierz wzór oświadczenia.

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika (szkoły), jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora i współorganizatorów w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

5. Organizator i współorganizatorzy powiadomią pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator konkursu – Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą przy Pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 r. Poz.1182).

2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.

3. Uczestnik przystępując do konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook poprzez podpisanie wzoru oświadczenia

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.

5. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mieli wpływu lub które powstały bez ich winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego lub niedoręczeniem nagrody, spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody. 6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizator i współorganizatorzy na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Więcej informacji pod numerem telefonu 18/4434400 (PN-PT godz. 8:00-16:00)

Pobierz wzór oświadczenia >

Pobierz Regulamin Konkursu >

Pobierz plakat >