YouTube Facebook

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój koszyczek wielkanocny”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przesłanie tak wielu prac, z pośród których Jury w skład którego wchodzili przedstawiciele Redakcji wybrało następujących laureatów z podziałem na kategorie:

Kategoria kl: 0-3

Brodowska Agatka, kl. 0 – Przyszowa

Kurczyk Aldona, kl. 0 , -Bobrowa

Szwast Bartłomiej, kl. 1 – Dębowiec

Miazga Emilia, kl. 1 – Stasiówka

Ryczek Faustyna, kl. 3 – Zasów

Starzyk Karolina, kl. 2 – Nowy Sącz

Juszczak Kinga i Asia, kl. 2, Tymbark

Olszak Maciej kl.0 – Łukowica

Dzięgiel Maria, kl.1 – Stronie

Potoniec Martyna, kl. 1 – Młyńczyska

Prokop Zuzanna, kl. 2 –  Bobowa

 

Kategoria: 4-7

Lewandowski Krystian kl. 5 – Brzeźno

Haspel Zuzanna, kl.5 - Rzeszów

Zając Kinga, kl. 4 – Podobin

Hnatów Szymon, kl.4 – Piaski–Drużków

Szlachcikowska Alicja, kl. 5 – Złotowo

 

Laureatów Konkursu „Mój koszyczek wielkanocny” zapraszamy na Święto Rodziny do Starego Sącza w dniu 16.06.2019r gdzie na stoisku Wydawnictwa PROMYCZEK można będzie odebrać nagrody. Pozostałe osoby, które nie dotrą do Starego Sącza nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty w późniejszym terminie.

Prace wraz z przyznanymi miejscami zostaną opublikowane w czerwcowym wydaniu miesięcznika „Promyczek Dobra”.

Dziękujemy za wszystkim Uczestnikom, oraz opiekunom za przesłane prace.

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego  „Mój koszyczek wielkanocny” 

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizator: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza.

2. Cele: duchowo – artystyczno – integracyjne. Przybliżenie tradycji wielkanocnej oraz zwyczaju święcenia pokarmów. Rozwój umiejętności plastycznych dzieci.

3. Uczestnicy: w Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całego kraju uczęszczający do klas od „0” do VIII. Konkurs kierowany jest do czytelników miesięcznika „Promyczek Dobra”.

4. Jury: w skład jury wchodzić będą przedstawiciele organizatorów oraz plastycy. Jury będzie oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: od „0” do klasy III i od klasy IV do VIII.

5. Terminy: prace należy przesłać do 30 kwietnia 2019 roku na adres:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu: 17 maja 2019 roku.

II. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

1.       Dzieci – samodzielnie lub pod opieką dorosłych: nauczycieli, instruktorów lub rodziców – ozdabiają dowolną techniką plastyczną wzór koszyka wielkanocnego dostępny w miesięczniku „Promyczek Dobra” z kwietnia 2019 roku.

2.       Praca powinna być wykonana przez jedną osobę. Prace zbiorowe wykonane przez kilku uczniów nie będą oceniane.

3.       Praca powinna być wykonana na oryginalnym szablonie znajdującym się w kwietniowym numerze „Promyczka Dobra”  – kopie karty szablonu nie będą oceniane.

4.       Podpisywanie prac: każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie w wyznaczonym do tego miejscu i powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek z podaniem klasy, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły lub instytucji, do której dziecko uczęszcza (adres pocztowy, e-mailowy oraz telefon kontaktowy), adres domowy i kontakt do rodziców, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

5.       Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przez jury Konkursu.

6.       W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem Konkursu, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.

7.       Brak możliwości odczytania podpisu, danych teleadresowych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.

8.       Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą dyskwalifikowane.

9.       Lista zwycięzców Konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej organizatora: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook w terminie do 17.05.2019.

10.   W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia przez zwycięzcę wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu.

11.   Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej ani zamiany na inną nagrodę rzeczową.

12.   Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia na odwrocie karty z szablonem.

13.   Prace przesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika (szkoły), jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora podany w punkcie I.5 Regulaminu Konkursu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

5. Organizator powiadomi pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator Konkursu: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo przeglądania, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.

3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa PROMYCZEK w portalu społecznościowym Facebook poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie szablonu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.

 

Karta Zgłoszenia uczestnika Konkursu

Imię i nazwisko, wiek autora pracy ………………………………….…………… Klasa ………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………. Kod pocztowy i miasto ……………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………

Szkoła lub instytucja prowadząca ………………………………………………………………………………….……

Nauczyciel lub instruktor prowadzący ……………………………………………………………………………………

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Mój koszyczek wielkanocny”, i jestem świadomy/a, że przesłana przeze mnie praca staje się własnością organizatorów Konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie i publikację pracy plastycznej poprzez jej ekspozycję, publikację fotografii na stronie www.promyczek.pl, w serwisach społecznościowych (Facebook, YouTube), w programach telewizyjnych oraz na pozostałych polach eksploatacyjnych wraz z podaniem moich danych (imienia, nazwiska, miejscowości).

…………………          …………                     …………………………          ………….……………………

Miejscowość                           Data                Podpis uczestnika/autora                     Podpis opiekuna